Team Parkpreventie

“Wij zijn vrijwilligers, maar niet vrijblijvend”

Alle leden van het ParkPreventieteam L’Air Pur zijn eigenaar van een woning op het park en lid van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Bungalowpark L’Air Pur – U.A. gevestigd te Baarle-Nassau.  
Zij zijn daarmede gehouden aan de vigerende Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Zij zijn meerderjarig.

ParkPreventie-organisatie:

Coördinator ParkPreventie en mede-coördinator ParkPreventie: de coördinator treedt op als hun voorzitter. Teammedewerkers ParkPreventie.
De WhatsApp groep buurtpreventie L’Air Pur.

Coördinator:

De Coördinator onderhoudt het contact met de wijkagent, de politie, de gemeente, het bestuur VVE, de veiligheidscoördinator van de ABG-gemeenten (Alphen, Baarle-Nassau en Gilze) en alle bewoners/bezoekers van het bungalowpark.De coördinator rapporteert namens ParkPreventie aan de leden via het Parkbestuur.

Teamleden, de spil van ParkPreventie:

Teamleden surveilleren preventief binnen en buiten het parkterrein (buiten toezichten hekwerken) en verrichten taken vanuit de coördinatie.
De teamleden volgen de instructies van de coördinator waar mogelijk op, om te kunnen voldoen aan de veiligheid en de preventiestructuur binnen het terrein van Bungalowpark L’Air Pur.

Acceptatiebeleid van een nieuwe aanmelding:

De ParkPreventie-organisatie controleert elke aanmelding van een nieuw teamlid, wiens toetreding afhankelijk is van een positieve beoordeling.
Deze beoordeling is mede afhankelijk van een tweetal bekendmakingen, aangezien een kopie van het aanmeldingsformulier volgens standaardprocedure doorgaat naar het politieteam Markdal en eventueel de gemeente Baarle-Nassau.

Beëindiging van het lidmaatschap van het ParkPreventieteam L’Air Pur:

Het teamlid kan als vrijwilliger een einde maken aan het lidmaatschap van het ParkPreventieteam, door middel van een schriftelijke mededeling aan de coördinator van ParkPreventie.

Als blijkt dat er zich één of meer onverenigbaarheden in de werkrelatie voordoen, welke strijdig zijn met de doelstellingen van het ParkPreventieteam, kan de preventie-organisatie afzien van verdere samenwerking met een teamlid, zowel vóór de aanvang van werkzaamheden, alsook tijdens de uitvoering ervan.

Whatsapp L’Air Pur:

Op het bungalowpark is eveneens een buurtpreventiegroep werkzaam. Elke bewoner van het park kan zich hierbij aansluiten.
De aanstelling als teamlid van ParkPreventie gaat automatisch gepaard met de inschrijving als deelnemer van de Whatsapp Buurtpreventiegroep L’Air Pur: whatsapplairpur@gmail.com.

Verzekering als vrijwilliger:

Ten tijde van de aanstelling als nieuw teamlid, tekent hij of zij het formulier “vrijwilliger” als medewerker op vrijwillige basis voor ParkPreventie L’Air Pur.
Dit is een vereiste met betrekking tot de verzekeringsdekking.

“Preventie leidt tot resultaten als we met z’n allen de schouders eronder zetten.” 

Rapportage:

Teamleden lopen hun preventieronden in principe na overleg met de planning.
Als de loopronden buiten de planning om plaatsvinden, informeer dan steeds de planner over de datum en de tijdstippen van aanvang en einde.
De planner houdt van alle loopronden een meldingsrapport bij, dat zo nodig op te vragen is door de ParkPreventie-organisatie en externe instanties, zoals Parkbestuur, politie en het gemeentebestuur.

Eigen veiligheid en verzekering dekking

Teamleden gaan te voet of per fiets. Zij lopen bij voorkeur niet alleen.
Om veiligheidsreden en ter dekking van de verzekering voor vrijwilligers dient minstens een tweede (2e) teamlid samen op te lopen indien mogelijk.
De preventieronden beperken zich tot het parkterrein, tenzij noodwendigheden of controle draadomheining/buitenpoorten. Er wordt eveneens deelgenomen aan de zgn. “wijkwerking” op het bungalowpark.

Uitrusting en legitimatie

Teamleden lopen bij voorkeur in het veiligheidshesje van het “ParkPreventieteam”. Preventiemedewerkers zijn in bezit van een ID-pasje, vanuit en eigen aan ParkPreventie. Het is wenselijk tijdens preventieronden dat de eigen identiteitskaart/paspoort/rijbewijs wordt meegenomen in verband met verplichte identificatie voor externe veiligheidsdiensten.
Het meenemen tijdens de toezichtronden van een mobiele telefoon of smartphone is een voordeel voor de eigen veiligheid. Met collectief materiaal wordt omgegaan “als een goed huisvader”. De leden ParkPreventie worden bij voorkeur uitgerust met portofoon indien beschikbaar.

Meldingsformulieren per gebeurtenis

Per gebeurtenis of vaststellingen kunnen teamleden een meldingsformulier nauwkeurig ingevuld overmaken aan de coördinatie/planning via postbus 454, email aan: parkpreventielairpur@gmail.com of binnen de ParkPreventie-app.
Nauwkeurigheid in rapportage is een vereiste om een duidelijk overzicht te verkrijgen van de aard van de meldingen, de eventuele inzet, en de tijdstippen.
Deze zijn cruciaal om verdere stappen noodzakelijk te maken naar de politie, het gemeentebestuur Baarle-Nassau en het Parkbestuur.

Deelname aan werkoverlegbijeenkomsten

Op geregelde tijdstippen in het lopende jaar organiseert de ParkPreventie-coördinatie bijeenkomsten voor de teamleden, met werkoverleg: het is aangewezen hier op regelmatige basis aanwezig te zijn.

Agenda werkoverleg

Trainingen en nieuwe informatie over de voortdurende preventieve beveiligingsmaatregelen ten behoeve van alle parkbewoners en hun bezoekers.  
Het veiligstellen van de gezamenlijke eigendommen als parkfaciliteiten: zwembad, tennisbanen, tafeltennis, midgetgolf, voetbalveld, receptie, milieupark, dierenweide, algemeen parkmeubilair, gezamenlijke hekwerken, afsluitbaarheid van de toegangspoorten, verlichting, wegdek en brandkranen: brandkranen zijn aangesloten op de drinkwaterleiding.
Tijdens het werkoverleg kunnen de teamleden inzicht krijgen in het aantal en de aard van binnengekomen meldingen van bewoners en collega-teamleden.

Tijdig afmelden bij verhindering voor elk werkoverleg/elke bijeenkomst

Geringe deelname aan deze bijeenkomsten verstoort het evenwicht binnen ParkPreventie.
Het is daarom belangrijk om in geval van verhindering, tijdig af te melden per e-mail aan: parkpreventielairpur@gmail.com. Indien onvoldoende interesse wordt getoond door medewerkers ParkPreventie gelden de bepalingen van alinea 6.

Beëindiging samenwerking ParkPreventieteamleden

De samenwerking kan wederzijds beëindigd worden met inachtneming van een redelijke termijn.
Door verkoop van de woning of vertrek van het park, beëindigd de samenwerking automatisch: materiaal wordt ingeleverd.

Als er dwingende redenen zijn, kan de ParkPreventie-organisatie de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigen. 

Een teamlid dient het beëindigen van de samenwerking en daarmee dus de inzet voor het ParkPreventieteam te melden aan de coördinator.
Het teamlid zal de lopende activiteiten zorgvuldig overdragen dan wel afronden en de in bruikleen zijnde materialen retourneren naar de coördinator (deze materialen zijn deels eigendom van de gemeente Baarle-Nassau via de gemeentelijke coördinator ABG-gemeenten).

Gedragsregels

Elk optreden naar een aangesproken persoon dient weloverwogen en aangepast aan de omstandigheden. Bij elk plezierig contact mag best de duim omhoog. 
Teamleden dienen de nadruk te leggen op een eerste contact dat vriendelijk en beleefd is, zonder hierbij “het in te nemen standpunt van “preventie” uit het oog te verliezen. Kalmte dient in elke situatie bewaard.

Dienstverlening

Teamleden geven de parkbewoners blijk van hun kenmerkende dienstverlening:
-door zich beschikbaar stellen
-door het helpen zoeken naar oplossingen en het geven van bijstand
-door de beschikbare middelen toe te passen en hulp te bieden in het algemeen

Kwetsbare personen

Teamleden dienen in te zetten voor iedereen binnen het parkterrein, met bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van de kwetsbare bewoners en bezoekers.

Geheimhouding

Teamleden zijn gehouden aan geheimhouding. Mondelinge en schriftelijke informatie over personen zijn vertrouwelijk.

Onpartijdigheid

Teamleden tonen zin voor verantwoordelijkheid, zijn integer en onpartijdig.

Respect voor de persoonlijke levenssfeer

Afbeeldingsresultaat voor 0900 88 44 Tijdens alle preventie-ronden vermijden de teamleden dat nodeloos de onmiddellijke woonomgeving van personen wordt betreden: immers, preventie behelst de preventieve bescherming en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het privéleven en kan er geen inbreuk van vormen.

Navolging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Teamleden houden zich aan Statuten en het Interne Reglement van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Bungalowpark L’Air Pur – U.A. gevestigd te Baarle-Nassau.   Teamleden ParkPreventie verzoeken de bewoners en bezoekers hetzelfde te doen.

Geen geweld

Teamleden dienen zich te nadrukkelijk onthouden van de toepassing van verbaal en fysiek geweld, geweldsmiddelen of van provocerend gedrag, met uitzondering van de wettelijke zelfverdediging.

Op heterdaad met personen in actuele gevaarsituatie

Bij een calamiteit met personen, in geval van dreigende escalatie of bij vandalisme (op heterdaad), bij vernieling of andere strafbare feiten zoals openlijke geweldpleging en mishandeling, dienen teamleden onverwijld contact op te nemen met het noodnummer 112 van de politie, brandweer en ambulance. 
In geval van zulke calamiteiten dienen teamleden zich te houden aan de instructies van de inmiddels aanwezige politie of de coördinator ParkPreventie die het bestuur kan inlichten.
Dergelijke gebeurtenissen worden steeds gemeld aan de coördinatie in verband met eventuele slachtofferhulp.

Vergaring, beheer, raadpleging en mededelingen van informatie

Teamleden hebben onder voorwaarden en na kennisgeving aan de coördinator, recht op vrijheid van meningsuiting.

De voorwaarden zijn:
-het niet schaden van de belangen en de waardigheid van personen, van de ParkPreventie-groep, van het Parkbestuur of de vereniging;
-het niet aantasten van de privaatsfeer van personen; 
-de informatie dient volledig en correct te zijn;
-de feiten dienen zelf waargenomen te zijn of vernomen uit zeer betrouwbare bronnen (vermoeden); 
-duidelijk onderscheid te maken tussen objectieve feiten en persoonlijke meningen: geen stemmingmakerij;

Beëindiging samenwerking ParkPreventieteamleden

Een teamlid kan de samenwerking om eigen redenen beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
Door verkoop van de woning of vertrek beëindigd de samenwerking met ParkPreventie automatisch.
Coördinatie ParkPreventie kan de samenwerking beëindigen en neemt daarvoor eveneens een redelijke opzegtermijn van in acht, tenzij er dwingende redenen zijn om de samenwerking met onmiddellijke ingang te doen beëindigen. 
Een teamlid dient het beëindigen van de samenwerking, en daarmee dus de inzet voor ons ParkPreventieteam, te melden aan de coördinator.
Het teamlid zal de lopende activiteiten zorgvuldig overdragen dan wel afronden en de in bruikleen zijnde materialen retourneren naar de coördinator. Tenslotte meldt de coördinator de beëindiging van de samenwerking aan de politie, gemeente en Bestuur. 

Aandachtspunten

De preventiemedewerkers nemen de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in acht en verbinden zich ertoe deze na te leven.
De preventiemedewerkers dragen in alle omstandigheden bij tot de bescherming van personen en geven de bijstand die mag worden verwacht als burger en parkbewoner/-bezoeker en draagt bij tot de bescherming van goederen (woningen en de aanhorigheden, parkfaciliteiten, parkeigendom en parkmeubilair).

Burgerplichten zijn al die dingen die je gewoon wordt geacht te doen om het voor elkaar allemaal een beetje leefbaar, veilig of aangenaam te houden: fatsoen, beschaving, goed gedrag.

Aanmelding ParkPreventie L’Air Pur?

Meld je als eigenaar van een woning op bungalowpark L’Air Pur aan en werk als vrijwilliger mee aan een preventief toezicht waarbij bijstand en hulp aan medebewoners, recreanten en bezoekers centraal staan.
Het vrijwilligerswerk komt het hele park ten goede, maar is niet vrijblijvend.
ParkPreventie werkt onafhankelijk en ondersteunend met, in de eerste plaats, oog voor de eigen veiligheid.

Opgelet! ParkPreventie is geen politie of politiedienst en gedraagt zich niet zo.

Aanmelden kan eenvoudig door kandidaatstelling via de receptiemedewerker, via postbus 454 of email aan parkpreventielairpur@gmail.com onder vermelding van naam en voornaam, parkadres en telefoonnummer.
Na ontvangst of kennisgeving contacteren we jou zo snel mogelijk.
Alvast hartelijke dank.
Coördinatie ParkPreventie L’Air Pur

Wonen op vakantiepark toestaan of niet? Gemeenten staan voor de keuze -  EenVandaag