Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
1
van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Bungalowpark L’Air Pur – U.A. gevestigd te Baarle-Nassau.
A. Toetreding als lid
Artikel 1
Toetreding als lid is slechts mogelijk door verwerving van het eigendom van een kavel op het terrein van de
vereniging en nadat:
a. een ballotagegesprek met het bestuur heeft plaats gevonden. De richtlijnen voor dit gesprek zijn vastgelegd
en liggen ter inzage op de receptie.
b. het aspirant-lid schriftelijk heeft verklaard kennis genomen te hebben van de statuten, reglementen
van de vereniging en aanvullingen, die hij/zij heeft ontvangen en zich tevens daaraan te zullen gaan houden.
Artikel 2
Het bepaalde in artikel 1, onder a, is niet van toepassing indien het eigendom wordt verkregen door vererving
casus quo legatering.
Artikel 3
Het lidmaatschap begint op de dag van de notariële overdracht van de kavel. Alsdan zal het lid alle rechten
kunnen doen gelden en aan alle verplichtingen moeten voldoen, zoals omschreven in de statuten, dit
reglement en eventuele andere reglementen, die door de algemene ledenvergadering zijn of zullen worden
aanvaard.
Artikel 4

 1. Het nieuw toegetreden lid is verplicht tot betaling van een aandeel van de in het jaar van toetreden
  geldende omslag, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten, tenzij dit aandeel reeds voor de
  vervreemder aan de vereniging is voldaan.
 2. Dit aandeel bedraagt een kwart van de omslag voor ieder geheel of deel van een kwartaal, dat hij lid
  is. Dit aandeel is verschuldigd op het moment van in eigendom verkrijgen van een kavel.
 3. Betaling vindt plaats per automatische incasso/overboeking per maand aan Ad-Vi.
  B. Ontzetting uit het lidmaatschap
  Artikel 5
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap is slechts mogelijk bij besluit van de algemene ledenvergadering.
  a. indien het voorstel daartoe in de oproepingsbrief voor de vergadering is vermeld en
  b. nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk en/of persoonlijk ter
  vergadering, desgewenst vergezeld van een raadsman te verdedigen.
 5. Een besluit, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, wordt met redenen omkleed genomen.
  Artikel 6
 6. Het bestuur stelt het betrokken lid van het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting
  uit het lidmaatschap onverwijld bij aangetekende brief op de hoogte.
 7. De in lid 1 van dit artikel bedoelde brief dient tevens de bepalingen te bevatten, die statutair en
  reglementair zijn gesteld ter afwikkeling van het lidmaatschap.
  Artikel 7
 8. Het lid dat ingevolge artikel 21 lid 1 van de statuten door de algemene ledenvergadering uit het
  lidmaatschap is ontzet, kan door het bestuur het recht ontzegd worden het terrein van de
  vereniging te betreden, de gemeenschappelijke voorzieningen te gebruiken en op de hem/haar in
  eigendom toebehorende kavel te verblijven, anders dan ten behoeve van en voor zover noodzakelijk
  voor de instandhouding van zijn/haar eigendom en voor de afwikkeling van het lidmaatschap.
 9. De bepaling in lid 1 van dit artikel geldt ook voor de echtgenote (echtgenoot) van dit lid en de
  bloedverwanten, bedoeld in artikel 13 lid 2 van de statuten en in artikel 19 lid 2 van dit reglement,
  alsmede voor de eventuele zaakwaarnemers.
 10. Een lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, zal het bestuur, dan wel een door het contactpersoon,
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  2
  telkenmale van zijn voornemen of van het voornemen van enig persoon, genoemd in lid 2 van dit artikel, het
  terrein van de vereniging te betreden in kennis stellen.
 11. Een lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet nakomt, is telkenmale dat
  dit niet wordt nagekomen een boete aan de vereniging verschuldigd ter grootte van
  tien procent van het laatstelijk door de algemene ledenvergadering vastgestelde totale voorschot,
  respectievelijk het bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten, voor iedere keer dat men
  deze bepaling niet nakomt.
 12. Indien een lid, dat uit het lidmaatschap is ontzet en waarop lid 1 van dit artikel van toepassing is
  verklaard, het bepaalde in lid 3 niet nakomt, dan is het lid telkenmale een boete aan de vereniging
  verschuldigd ter grootte van tien procent van het laatstelijk door de algemene ledenvergadering
  vastgestelde totale voorschot, respectievelijk het bedrag, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten,
  voor iedere keer dat hij deze bepaling niet nakomt. Het lid is een zelfde boete verschuldigd, indien enig
  persoon als bedoeld in lid 2 van dit artikel deze bepaling niet nakomt.
  Artikel 8
  Op het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, blijft de verplichting rusten, zoals omschreven in artikel 20 lid 4
  van de statuten.
  C. Beëindiging en overgang van het lidmaatschap
  Artikel 9
  Het lidmaatschap eindigt door vervreemding al of niet na ontzetting uit het lidmaatschap, zoals bedoeld in
  artikel 14 dan wel artikel 17 van de statuten.
  Artikel 10
 13. In het geval, omschreven in artikel 9, eindigt het lidmaatschap op de dag van de notariële
  overdracht van de kavel.
 14. De vervreemder is verplicht tot betaling van de in het jaar van vervreemding geldende omslag,
  respectievelijk het bedrag, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten.
 15. De vervreemder is verplicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van een voorgenomen
  vervreemding van een kavel. Bij het niet nakomen van deze verplichting, heeft het bestuur
  het recht om aanpassingswerken te laten uitvoeren en te belasten aan de vervreemder
  verhoogd met een boete van honderd procent van het laatstelijk door de algemene
  vergadering vastgestelde voorschot, respectievelijk het bedrag, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten.
  binnen 14 dagen na de tekoopstelling, niet op orde heeft zal het bestuur deze aanpassingen doen verrichten op
  rekening van de verkoper te verhogen met een boete van honderd van het laatstelijk door de algemene
  vergadering vastgestelde voorschot, respectievelijk het bedrag, als bedoeld in artikel 9 lid 4. Indien de
  aanpassingen en / of de rekening van de vereniging verhoogd met boete niet zijn voldaan dan treedt lid 4 van
  hetzelfde artikel in werking, wat betekent dat deze bedragen, of via de notaris worden verrekend, of dat de
  overdracht wordt opgehouden.
 16. Het bestuur heeft het recht de notariële overdracht op te houden als garantie totdat aan de
  verplichting ten gunste van de vereniging is voldaan.
  Artikel 11
 17. In geval van overlijden gaat het lidmaatschap over op de erfgenaam/erfgename dan wel de
  legataris/legatarissen, zoals bedoeld in artikel 18 in de statuten.
 18. Deze(n) zal/zullen in overleg met het bestuur de betaling van de omslag, en de andere kosten
  verbonden aan het vervreemden van (een) kavel(s), respectievelijk het bedrag regelen.
 19. De erfgenaam/erfgenamen of legatarissen worden voor wat betreft de afhandeling van de
  diverse financiële zaken als lid van de vereniging beschouwd conform het gestelde in artikel 2
  van het huishoudelijk reglement en artikel 19 van de statuten en gaat in op de dag van overlijden.
 20. De erfgenaam/-name dan wel legatarissen dienen middels akte aan te tonen, dat zij gemachtigd zijn om als
  zodanig te handelen. Zij dienen hun volmacht direct na verkrijging schriftelijk te melden aan het bestuur van de
  C.V.V.E.
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  3
  D. Algemene ledenvergaderingen
  Artikel 12
 21. Tot een algemene ledenvergadering hebben toegang alle leden en hun partners.
 22. Indien aan het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de statuten nog geen uitvoering is gegeven en meer dan één
  der erfgenamen of legatarissen een algemene ledenvergadering bijwonen, wordt door hen bij het tekenen van
  de presentielijst aangetekend, wie hunner bevoegd is namens het lid ter vergadering stem uit te brengen.
 23. Indien een lid door zijn/haar partner wordt vertegenwoordigd, is hiervoor geen schriftelijke
  machtiging vereist.
 24. Het bestuur kan besluiten ook andere personen tot een algemene ledenvergadering toe te laten.
 25. Indien er rechtsgeldig gestemd kan worden via daartoe geschikte middelen dan zullen deze stemmingen ook
  rechtsgeldig zijn/worden.
  Artikel 13
 26. Ieder lid heeft het recht om bij het bestuur schriftelijk voorstellen in te dienen ter behandeling in een
  algemene ledenvergadering. Deze voorstellen dienen 30 dagen voor de algemene
  ledenvergadering te zijn ingediend.
 27. Het bestuur zal een zodanig voorstel op de agenda van een volgende algemene ledenvergadering
  plaatsen, indien dit niet reeds is geagendeerd.
 28. Over voorstellen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief zijn
  vermeld, mag slechts een beslissing genomen worden, indien tenminste de helft van het totale
  aantal leden van de vereniging zich vóór het nemen van een beslissing uitspreekt, tenzij het
  bestuur anders besluit.
 29. Alle correspondentie m.b.t. de a.s. algemene ledenvergadering zal door het bestuur zoveel mogelijk
  beantwoord worden vóór de A.L.V.
  Artikel 14
  Onverlet het recht van ieder lid in een algemene ledenvergadering het woord te voeren, heeft de voorzitter het
  recht voor ieder afzonderlijk punt van de agenda vooraf de spreektijd per lid aan een limiet te binden.
  E. Periodieke betalingen
  Artikel 15
 30. De leden zijn verplicht de volgens artikel 9 lid 4 van de statuten vastgestelde financiële
  verplichtingen te voldoen binnen de daartoe door de penningmeester gestelde termijnen.
 31. Indien een lid niet tijdig voldoet aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zal hem/haar namens bestuur door
  Ad-Vi een aanmaning worden gezonden, waarna – bij niet prompte betaling – de
  vervallen termijn met een door de penningmeester vast te stellen percentage boven het
  promessedisconto zal worden verhoogd, onverminderd de doorberekening van de kosten,
  inclusief de kosten van een incassobureau of deurwaarder, indien van toepassing.
 32. Vanaf het moment dat een niet toegestane betalingsachterstand in handen wordt gegeven van
  een incassobureau vervalt voor dat lid het recht gebruik te mogen maken van parkfaciliteiten zoals
  tennisbanen, zwembaden, de zaal, milieupark, TV en wateraansluitingen. Deelname van activiteiten en/of
  vrijwilligerswerk wordt opgeschort.
  F. Verhuur
  Artikel 16
 33. De leden hebben het recht de hun in eigendom toebehorende kavel(s) al dan niet tegen geldelijke
  vergoeding voor recreatiedoeleinden ter beschikking te stellen aan anderen dan genoemd in
  artikel 13 van de statuten.
 34. Onder verhuur wordt verstaan het beschikbaar stellen aan anderen dan omschreven in Artikel 13 lid 2
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  4
  van de statuten.
 35. De in lid 1 van dit artikel bedoelde verhuur is slechts toegestaan gedurende acht weken per jaar,
  waarvan ten hoogste zes weken tijdens hoogseizoen, te weten de maanden mei tot en met
  september. De termijn van acht weken is niet van toepassing op familieleden in de eerste- en tweede graad, te
  weten kinderen, kleinkinderen, ouders, broers en zussen.
  Bij verhuring aan desbetreffende familieleden komt echter deze verhuur in mindering op de termijn
  van acht weken, wanneer daarna aan derden wordt verhuurd. De verhuur geldt per desbetreffende kavel per
  jaar,
 36. Het bestuur is gemachtigd in bijzondere gevallen af te wijken van de in lid 3 genoemde termijn. De
  machtiging geldt telkenmale voor ten hoogste één jaar.
 37. Het bestuur is gemachtigd om een boete in rekening te brengen bij het niet nakomen van het
  gestelde in Artikel 16 lid 1 – 4. Indien de verhuurperiode niet kan worden vastgesteld, dan beslist het
  bestuur. De boete, die zal worden geheven is gelijk aan de jaarlijkse bijdrage, inbaar per maand of gedeelte
  daarvan.
  Artikel 17
 38. Het bestuur is bevoegd een verhuring zonder opgave van redenen te verbieden. Van dit verbod
  legt het bestuur verantwoording af in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 39. Indien het is voorgekomen dat een lid verhuurd heeft aan personen, die blijk hebben gegeven zich
  niet aan de voorschriften van de vereniging te willen houden, heeft het bestuur bovendien de
  bevoegdheid om de betrokken huurder onverwijld de toegang tot het park te ontzeggen.
 40. Het bestuur is bevoegd om een verhuring te weigeren indien het lid het gestelde in artikel 16
  lid 1 – 4, heeft overtreden, zelfs indien de boete, als vastgesteld in artikel 16 lid 5, is betaald.
  Artikel 18
 41. De huurder heeft met de zijnen voor wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke
  voorzieningen en voor wat betreft de handhaving van de rust in het park en de vermijding van
  overlast in enigerlei vorm dezelfde rechten en verplichtingen als het lid van wie men huurt.
 42. Indien een huurder, ondanks twee waarschuwingen, zowel mondeling als schriftelijk gegeven
  door Ad-Vi namens het bestuur, blijk geeft zich niet te willen houden aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is
  het bestuur bevoegd hem/haar met zijn/haar gezin van het terrein van de vereniging te (doen)
  verwijderen.
 43. De verhuurder draagt er zorg voor, dat de huurder kennis neemt van het Huishoudelijk Regelment.
  Artikel 19
  1.Een lid dat verhuurt, is tegenover de vereniging ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk voor
  daden van degene, aan wie men heeft verhuurd en voor de gevolgen daarvan.
 44. Nimmer zal een lid, dat heeft verhuurd, maar wiens huurder niet toegelaten is dan wel wiens
  huurder tijdens het verblijf wegens wangedrag van het terrein van de vereniging is verwijderd,
  vergoeding van gederfde inkomsten kunnen vorderen van de vereniging.
  Artikel 20
 45. De verhuurder is verplicht de naam van de huurder en de periode van verhuur schriftelijk op te
  geven aan het bestuur.
  G. Ontvangst van bezoekers
  Artikel 21
 46. Ieder lid heeft het recht bezoekers te ontvangen.
 47. Onder de ontvangst van bezoekers wordt verstaan het ontvangen van één of meer personen door
  de eigenaar van een al dan niet bebouwde kavel, wanneer de eigenaar of een familielid in de eerste of
  tweede graad aanwezig is.
  Artikel 22
 48. Het lid dat bezoekers ontvangt of laat ontvangen, is tegenover de vereniging ten volle verantwoordelijk en
  aansprakelijk voor de daden van zijn bezoekers en voor de gevolgen daarvan.
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  5
 49. De auto van de bezoekers kan op het park slechts worden toegelaten, wanneer het lid voldoende
  parkeerruimte op zijn kavel heeft en deze auto aldaar wordt gestald.
 50. Betrokken lid heeft de plicht bezoekers te wijzen op een aantal regels, zoals maximum snelheid 15 km; niet
  parkeren in de bermen etc. Indien geen parkeerplaats aanwezig is op de eigen kavel, dienen bezoekers hun
  vervoermiddel voor de slagboom te parkeren en te voet het park te betreden.
  H. Algemene gedragsbepalingen
  Artikel 23.
  Ten aanzien van het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen is ieder lid voor zichzelf en voor
  degenen voor wie hij verantwoordelijk is, gehouden zich te onthouden van handelingen, waardoor:
  a. schade ontstaat dan wel kan ontstaan aan de gemeenschappelijke eigendommen;
  b. op enigerlei wijze overlast aan en/of gevaar voor medeleden ontstaat.
  Artikel 24
  Indien door een lid ofwel één van degenen, voor wie hij verantwoordelijk is, schade toegebracht is aan de
  gemeenschappelijke eigendommen, zal hij onverwijld zijn medewerking aan het herstel daarvan verlenen
  en de aan het herstel verbonden kosten volledig vergoeden.
  Artikel 25
  1.Ter vermijding van overlast en/of gevaar voor medeleden, zoals bedoeld in artikel 23 lid b, is onder andere
  niet toegestaan:
  a. het parkeren, plaatsen of stallen van voertuigen op de wegen, bermen en op verenigingsgrond.
  b .het overschrijden van de maximumsnelheid van 15 km per uur met enig voertuig;
  c. bij ongevallen en dergelijke, voortvloeiende uit overtredingen van het gestelde in lid a en b,
  is op het terrein van de vereniging de wegenverkeerswet van toepassing;
  d. het niet aan de lijn houden van honden en katten buiten de eigen kavel(s); c.q. het
  uitlaten van deze dieren buiten de eigen kavel(s) en op verenigingsgrond; het niet opruimen van de
  hondenpoep.
  e. het met de hond betreden van en verblijven op de zonneweiden, tennisbanen en overige
  sportvelden;
  f. het gebruik van de tennisbanen, zwembaden en overige sportvelden anders dan in de
  daarvoor geëigende kleding;
  g. het zonnebaden op aan de vereniging toebehorende terreinen elders dan op de daartoe
  aangewezen zonneweiden;
  h. het beoefenen van balspelen op de zonneweiden;
  i. het gebruiken van luchtbuksen en andere wapens;
  j. activiteiten te verrichten die in strijd zijn met de voorwaarden verbonden aan de aan de
  vereniging verleende milieuvergunning.
  k. Plaatsing van een dier op de dierenweide is uitsluitend mogelijk met toestemming van het bestuur.
  Bij plaatsing gaat het dier over in eigendom van de vereniging.
  Het is niet mogelijk dat iemand in persoonlijk eigendom een dier op de dierenweide heeft.
  l. Het is verboden om zonder toestemming van een dierenverzorg(st)er de dierenweide te betreden.
  m. Het is verboden om op het park vuurwerk af te steken.
 51. Het bestuur heeft het recht om bij herhaalde waarschuwing naar aanleiding van een
  overtreding een sanctie op te leggen, de sanctie bestaat uit een boete van ten hoogste honderd
  procent van het laatstelijk door de algemene ledenvergadering vastgestelde voorschot,
  respectievelijk het bedrag, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten.
 52. Voor de inning van de boete gelden dezelfde regels als vastgelegd in artikel 15 van dit reglement. Het
  bestuur legt schriftelijk verantwoording af over de opgelegde boete(s) en de overtreder(s),
  op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  Artikel 26
  Ieder lid dient zich te onthouden van handelingen, die de rust op het terrein van de vereniging
  verstoren, het aanzien van het park schaden en inbreuk maken op de eigen aard van het park en
  zijn omgeving.
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  6
  Artikel 27
  Ter vermijding van overlast, zoals bedoeld in artikel 25 is onder andere niet toegestaan:
  a. het aanbrengen van waslijnen, welke vanaf de weg zichtbaar zijn;
  b. het produceren van geluid, dat op nabij gelegen kavels als hinderlijk wordt ervaren;
  c. welke stoffen dan ook te verbranden, alsmede onnodig lang motoren te laten draaien;
  d. het gebruik van andere dan door de overheid voor burgerlijk gebruik toegestane insecticiden;
  e. het aanbrengen van vlaggen en reclameborden;
  f. het aanwezig doen zijn op het park van toercaravans, campers, aanhangwagens met boten en
  dergelijke van leden, langer dan drie dagen achtereen en in totaal langer dan vijftien dagen per jaar;
  g. het aanwezig doen zijn op het park van toercaravans, campers, aanhangwagens met boten en
  dergelijke in gebruik bij of eigendom van huurders en anderen;
  h. het bestuur is gemachtigd in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen, voor zover het de
  punten f en g betreft;
  i. het stallen dan wel opslaan van allerlei roerende zaken in de openlucht;
  j. Als erfscheiding is alleen beplanting toegestaan met een maximale hoogte van 180cm ten opzichte van het
  niveau van het midden van de weg.
  Ter ondersteuning van deze beplanting mag per kavelzijde één hekwerk of afrastering worden geplaatst met
  een maximale hoogte van 150 cm tussen kavels onderling en 100 cm tussen de kavel en de weg(en).
  Betreffende de erfscheiding tussen de kavels dienen de leden, als eigenaars van de kavels, de aard en de
  hoogte van de erfscheiding overeen te komen, binnen het kader als hier bepaald;
  k. indien geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de leden als omschreven in lid j. van
  dit artikel dan dient de erfscheiding of beplanting op minimaal 50 cm vanaf de erfscheidingslijn te worden
  aangebracht;
  l. het is niet toegestaan om erfscheidingen die grenzen aan verenigingsgrond op de verenigingsgrond
  te plaatsen;
  m. in verband met de bereikbaarheid van kavels voor de hulpdiensten (brandweer, ambulance) is
  het niet toegestaan om beplanting op verenigingsgrond te plaatsen. De afstand tussen
  verenigingsgrond en de erfscheidingslijn van de kavels van leden is niet overal gelijk, indien niet
  bekend dan kan dit worden opgevraagd bij het bestuur.
  Het bestuur heeft het recht om bij herhaalde waarschuwing bij het niet opvolgen van de regels zoals bepaald
  in dit artikel j, k, l en m, een sanctie op te leggen, welke bestaat uit een boete van ten hoogste honderd
  procent van het laatstelijk door de algemene ledenvergadering vastgestelde voorschot, respectievelijk het
  bedrag, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten. Waarbij dan tevens de kosten van het verwijderen van de
  erfscheiding en aanpassen van de omgeving op het lid verhaald kunnen worden. Het betalen van de boete
  ontslaat het lid niet van de opgelegde verplichtingen als vastgelegd in dit document.
  Voor de inning van de boete gelden dezelfde regels als voor de inning van de jaarlijkse bijdrage als vastgesteld
  in artikel 15 van dit reglement. Het bestuur legt schriftelijk verantwoording af over de opgelegde boete(s) en de
  overtreder(s) op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  Artikel 28
 53. Ter bescherming van de eigen aard van het park mag buiten de bebouwde oppervlakte inclusief de oprit
  een kavel niet meer dan veertig procent van de resterende kaveloppervlakte verhard worden met tegels,
  grind of andere harde materialen.
 54. De oprit mag slechts een breedte van 4 meter hebben en aan de wegzijde een verbreding van 50 cm aan
  weerszijden.
 55. Alle afvoeren van het hemelwater dienen afgekoppeld te zijn van het riool.
  Artikel 29
 56. Gebruik van een tennisbaan is uitsluitend toegestaan als er een lid of huisgenoot bij aanwezig is.
 57. Gebruik van en/of aanwezigheid bij de zwembaden of zonneweiden is uitsluitend toegestaan in gezelschap
  van een lid of huisgenoot.
  Deze regel geldt niet voor kinderen.
 58. Lid 1 en lid 2 gelden ook voor geregistreerde huurders.
 59. Ligbedden zijn bij voorrang bestemd voor volwassenen.
  Reserveren is niet mogelijk, ook niet met handdoek.
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  7
  I. Vuilstorting
  Artikel 30
  Huisvuil kan in zakken worden aangeboden en gestort worden in de grondcontainers tegenover de receptie; als
  ook gescheiden papier en glas. Al het overige afval: puin, metaal, hout A & B (hout A onbehandeld, hout B
  behandeld met verf e.d.), hout C (chemisch behandeld zoals geïmpregneerd hout) moet op de gemeentelijke
  milieustraat worden aangeboden, overige afval m.u.v. elektrisch, chemisch en witgoed. Deze kunnen wel op
  onze milieustraat worden aangeboden aan de beheerder, maar hoeven niet te worden geaccepteerd ! Indien
  niet geaccepteerd, dan moeten deze stoffen op de gemeentelijke milieustraat worden aangeboden !
  Alle aangeboden afvalstoffen in huiselijke hoeveelheden kunnen gratis worden aangeboden. Voor niet
  huishoudelijke afvalstoffen zoals b.v. bankstellen, stoelen, matrassen e.d. geldt een toeslag welke tariefsmatig
  gelijk ligt aan het tarief dat de gemeentelijke milieustraat berekent.
  J. Strafbepalingen
  Artikel 31
 60. Het bestuur is bevoegd een lid, dat zich niet houdt aan de bepalingen in de statuten, dit reglement
  en eventuele andere reglementen, de toegang tot het terrein van de vereniging met een
  motorvoertuig gedurende een door het bestuur te bepalen termijn te verbieden.
 61. Het bestuur kan van deze bevoegdheid niet eerder gebruik maken dan:
  a.nadat regelmatig en/of van verschillende zijden klachten zijn ontvangen;
  b. nadat het betrokken lid ten eerste een mondeling en vervolgens een schriftelijke
  waarschuwing is gegeven en in de gelegenheid is gesteld zijn/haar gedrag te herzien;
  c.wanneer een lid in gebreke is gebleven om de betaling van de jaarbijdrage over een periode
  langer dan 6 maanden na de vervaldag te doen en hem/haar een aanmaning is gestuurd
  waarop niet binnen vier weken is gereageerd;
 62. Als de mondelinge waarschuwing, die gegeven kan worden door een lid van het bestuur
  of een van de medewerkers van de vereniging, in het logboek op de receptie is
  ingeschreven.
  Artikel 32
 63. Het bestuur zal de algemene ledenvergadering telkenjare verslag doen van het al dan niet gebruik maken
  van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 31.
 64. De opgelegde boetes/sancties liggen op 25 tot 50% van de jaarlijkse bijdrage, inbaar per maand of gedeelte
  daarvan, zo lang de overtreding voort duurt.
  K. Groenbeheerplan
  Artikel 33
  Voor het park in zijn geheel is het wettelijke groenbeheerplan van toepassing.
  Hieronder vallen alle houtopstanden op ons park en omvat;
 65. voor het vellen of doen vellen van houtopstanden is toestemming en melding aan het betrokken lid van
  bestuur voor groen & milieu verplicht;
 66. het betrokken lid van bestuur voor groen & milieu zorgt voor een verzamelaanvraag richting de gemeente en
  het verloop van de aanvraag, waarvan melding wordt gemaakt aan de betrokken “meelifters”;
 67. behoudens dunning is het kappen of het doen vellen van houtopstanden op ons park vergunningplichtig. Er
  zal door het betrokken lid van bestuur voor groen & milieu twee keer per jaar een verzamelvergunning worden
  aangevraagd en ingediend, een keer na de voorjaarsstormen en een keer na de najaarsstormen. Kosten van de
  aanvragen worden uit de algemene middelen betaald. Het kappen of doen vellen niet;
 68. Elke vergunningplichtige kap heeft een herplant plicht op het betrokken kavel zelf. De meeliftende aanvrager
  voert die herplant plicht uit in de maanden oktober t/m maart het daarop volgende jaar. Tevens gaat de
  meeliftende aanvrager akkoord met controle door het betrokken bestuurslid voor groen & milieu of zijn
  plaatsvervanger;
 69. Indien er sprake is van een noodkap en het betreft een enkele houtopstand, dient betrokken lid zelf voor de
  aanvraagprocedure zorg te dragen. Dit is ook het geval indien betrokken lid niet gebruik wil maken van de
  gezamenlijke aanvraagmogelijkheden, in dit geval blijven overige bepalingen van dit artikel wel gehandhaafd.
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  8
  L. Bouwvoorschriften
  Artikel 34
 70. Het gemeentelijk bouwbesluit en de regels zijn van toepassing voor elk nieuw te bouwen en/of te
  plaatsen bouwwerk of verbouwingen. Gegevens zijn te krijgen op het Gemeentehuis.
 71. Bouwrooilijnen variëren afhankelijk van de locatie van de kavel op het park. Gegevens zijn
  opvraagbaar bij het bestuur.
 72. Het uitzetten van het bouwwerk moet gecontroleerd worden door een vertegenwoordiger van het
  bestuur. De bovenkant van de begane vloer mag maximaal 0,20 meter boven de kruin van de weg
  liggen.
 73. Bouwrooilijnen voor kleine bouwwerken (schuurtje of berging) variëren afhankelijk van de locatie
  van de kavel op het park. Gegevens zijn opvraagbaar bij het bestuur.
 74. Er mag gebouwd worden zodra de bouwvergunning van het gemeente bestuur van Baarle-Nassau,
  alsmede de schriftelijke goedkeuring van het bestuur aanwezig is.
 75. De groenstroken mogen niet worden gerooid door een lid. Indien noodzakelijk voor de bouw dient
  overleg plaats te vinden met het bestuur.
 76. De aansluitingen van elektriciteit en gas dienen door erkende installateurs te gebeuren en voor
  rekening van het lid op de hoofdleidingen aangesloten te worden.
 77. Op de schoorsteen van openhaarden, zowel binnendaks als buitendaks, moet een vonkenvanger
  aangebracht worden.
 78. De omgeving van het bouwproject dient schoongehouden te worden. De weg moet vrij blijven;
  bouwmaterialen mogen alleen op de kavel worden opgeslagen.
  Artikel 35
 79. Het lid dient zijn/haar bouwvoornemen te melden aan het bestuur, tevens dient de bouwaanvraag
  aan het bestuur te worden overlegd ter verificatie van de kavelgrenzen, hemelwaterafvoer en
  erfscheidingsmateriaal.
 80. Het lid dient het bestuur de aanvang van de bouwactiviteiten te melden, waarbij de
  bouwvergunning dient te worden overlegd en een kopie te worden overhandigd.
 81. De aannemer of eigenaar/bouwer dient overleg te plegen met het bestuur inzake transport en
  opslag van materialen.
 82. Transporten tot 3,5 ton zijn alleen toegestaan op het park.
 83. De aannemer of eigenaar dient de bouwlocatie schoon te houden, opdat het park niet
  verontreinigd wordt.
  Afvalstoffen van de bouw mogen niet op de milieukavel worden gestort. De afvalstoffen dienen op
  passende wijze te worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde locaties.
 84. Geluidshinderlijke bouwmachines mogen niet vóór 8.00 uur en na 19.00 uur, noch op zondag
  worden gebruikt.
 85. Een lid kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt aan gemeenschappelijk
  eigendom zoals beplanting, verkeersborden en de bestrating, deze bepaling is ook van toepassing
  als de schade wordt veroorzaakt door derden die in opdracht van het lid het park betreden.
 86. Een sanctie kan door het bestuur worden opgelegd voor elke overtreding van het in de artikelen
  34 en 35 gestelde. Het bestuur heeft het recht om bij herhaalde waarschuwing naar aanleiding
  van een overtreding een sanctie op te leggen; de sanctie bestaat uit een boete van ten hoogste
  tien procent van het laatstelijk door de algemene ledenvergadering vastgestelde voorschot,
  respectievelijk het bedrag, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de statuten.
 87. Voor de inning van de boete gelden dezelfde regels als vastgesteld in artikel 15 van dit reglement.
  Het bestuur legt schriftelijk verantwoording af over de opgelegde boete(s) en de overtreder(s),
  op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  Artikel 36
 88. Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk door de algemene ledenvergadering.
 89. Een voorstel tot wijziging van het reglement dient in de oproepingsbrief voor de algemene
  Huishoudelijk Reglement Laatstelijk gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 22 mei 2010
  9
  ledenvergadering vermeld en nader toegelicht te worden.
 90. Zaken waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
  Artikel 37
  Onderhoudsplicht
  Onderhoud aan woningen en tuinen is in principe een zaak van eigenaren, c.q. leden van onze vereniging .
  De vereniging kan echter wel minimum eisen stellen en opleggen waaraan dat onderhoud dient te voldoen.
  Ten opzichte van buren en alle eigenaar/leden, is het gewenst dat leden hun eigendom in goede staat van
  onderhoud houden, mede gelet op de gezamenlijke waarde van ons unieke park.
  Het bestuur heeft het recht om bij herhaalde waarschuwing een sanctie op te leggen welke bestaat uit een
  boete van te hoogste honderd procent van het laatstelijk door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld
  voorschot, respectievelijk het bedrag, als bedoeld in Artikel 9 lid 4 van de statuten.
Dit bericht is geplaatst in Statuten & Huishoudelijk reglement. Bookmark de permalink.